Isparta - Burdur Tabip Odası Gündem


Yeni Yönetim Kurulu Açıklama

Değerli Doktorlar, 

 

29.04.2018 tarihinde yapılan seçimle Tabip Odamızın yeni Yönetim Kurulu olarak göreve başladık. Önceki dönemlerde görev yapan meslektaşlarımıza emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu dönemde öncelikle doktorlarımızın Odalarıyla iletişimlerini sağlama seferberliği başlatacağız. Odalarına kayıtlı olmasalar bile doktorlarımızın sorunlarında meslek örgütlerinin desteğini hissetmelerini istiyoruz.  

Doktorları ve doktorluğu değersizleştirme çabalarının zirve yaptığı son yıllarda Hekimlik Andına* bağlı olarak çalışan bir meslek grubunun değerinin oy, rant veya reyting uğruna azaltılamayacağının farkındayız. 

Meslek örgütümüzün kuruluşuna ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı maddelerini** özellikle hatırlatmakta fayda görmekteyiz.  

Bu kapsamda henüz Odamıza kayıtlı olmayan doktorlarımızın izinlerini alarak iletişim bilgilerinin Oda Başkanlığımızın  0.246.2233370 no.lu telefonuna veya ispartatabipodasi@hotmail.com              e-mail adresine bildirilmesini çok önemsiyoruz.  

Türk Tabipleri Birliği Kanununda Yönetim Kurulunun görevleri arasında Oda âzaları arasında, oda âzaları ile iş verenler arazında, oda âzaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilâfları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek.” şeklinde sayıldığı gibi kamu veya özel sektörde çalışan tüm doktorlarımızın gerek yöneticileri, gerek hasta veya hasta yakınları ya da kendi aralarında çıkmış veya çıkacak sorunlarda önce danışmanlık desteği ve gerekirse hukuki destek verebilmeyi öngörüyoruz.  

Bu konularda çözümler geliştirebilmek için Yönetim Kurulumuza bir adli tıp uzmanının seçilmiş bulunmasının da yararı olacağını düşünüyoruz. 

Yine bu kapsamda Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimlikler ile koordineli “Malpraktisten Korunma ve Savunma”, “Adli Olgulara Yaklaşım” gibi konularda meslek içi eğitim programları planlanmıştır.  

Tüm doktorların mesleklerini “kararlılıkla, özgürce ve onurlarıyla” yapmalarını diliyoruz.  

 

 

Dr. Mehmet Ali GÖKÇE 

Yönetim Kurulu Başkanı  

 

*Dünya Tabipler Birliğinin ekim 2017’de Chikago’da düzenlenen 68. Genel Kurulunda son şekli verilmiş HEKİMLİK ANDI:   

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;  

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,  

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,  

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,  

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,  

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,  

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,  

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,  

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,  

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,  

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,  

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,  

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,  

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, Ant içerim.” 

 

** TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU, Kanun No.: 6023 (Resmi Gazete: 31.01.1953 / 8323) 

“Madde 1-Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE mesleki bir kuruluştur.  

Madde 4-Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir: 

      a)Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, 

      b)Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak, 

      c)Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalışmak, 

      d)Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak, 

      e)Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.  

Madde 28-İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır: 

      I-Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada: 

      … 

     III-Oda âzaları arasında, oda âzaları ile iş verenler arazında, oda âzaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilâfları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. … 

      IV-Azaların daha yüksek bir meslek kültürüne erişmeleri için: 

… 

      b)Azaların mesleki tekâmülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya çalışmak. 

      V)Azaları memleketin sağlık meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak, 

      VI-Meslekin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak, 

      VII-Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.”